Tầm nhìn sứ mệnh
Xây dựng một hệ thống quản trị bài bản và chuyển giao cho doanh nghiệp,
giúp nâng cao trình độ quản trị qua đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội.
Giá trị cốt lõi
Thực hành
Để học viên nắm bắt và ứng dụng, BOS dành 30-40% thời lượng thực hành cá nhân, nhóm và thuyết trình, phản biện, giảng viên góp ý hoàn thiện. Học đi đôi với hành.
Thực chiến
Học viên thực hành trên chính số liệu của doanh nghiệp theo quy trình ĐỒNG BỘ, giảng viên cầm tay chỉ việc dựa trên cơ sở tài liệu BOS cung cấp.
Thực chất
Chất lượng của doanh nghiệp được cải thiện, nâng cao thông qua hoạt động hỗ trợ trong và sau đào tạo. BOS đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.
Đội ngũ sáng lập
Ông
Vũ Đức Tuấn
Hà Thúy Quỳnh
Ông
Nguyễn Xuân Tuấn
Hội đồng chuyên gia
Ông
Vũ Đức Tuấn
Hà Thúy Quỳnh
Ông
Nguyễn Xuân Tuấn
Báo chí viết về chúng tôi